Algemene voorwaarden

LEES ALSTUBLIEFT!

Deze site (www.bravo-europa.eu) wordt beheerd door BRAVO EUROPA SRL, CUI: 29327702, 55 Str. Muncii, Fundulea, 915200, Calarasi, Roemenië.

De toegang tot deze site wordt beheerst door de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht

Alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en rechten in de databases, op deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door BRAVO EUROPA SRL in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of met toestemming van de houder van het auteursrecht.

U mag geen tekst, afbeelding, tekening, logo, illustratie, knop, symbool of de manier waarop ze worden verwijderd, of de aan de broncode gekoppelde programma’s kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, posten, verzenden of verzenden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BRAVO EUROPA SRL of de houder van het auteursrecht.

U mag geen materiaal of informatie op deze site aanpassen, wijzigen of creëren of gebruiken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord deze site alleen voor juridische doeleinden te gebruiken.

BRAVO EUROPA SRL behoudt zich het recht voor om materialen die via deze site worden verzonden, inclusief teksten en afbeeldingen, voor eigen gebruik te gebruiken – hetzij op deze site of in enige andere vorm, inclusief voor reclamedoeleinden. BRAVO EUROPA SRL behoudt zich het recht voor om de verzonden materialen te controleren en te wijzigen of af te wijzen.

Beperking van verantwoordelijkheid

Wij proberen nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken. Door deze site te gebruiken, gaat u echter akkoord met de hier gepresenteerde algemene voorwaarden, die van kracht worden vanaf de eerste keer dat u deze site bezoekt. Door deze site te gebruiken door een minderjarige jonger dan 14 jaar, gaat u, als uw wettelijke vertegenwoordiger, akkoord met dergelijk gebruik en stemt u in met de algemene voorwaarden namens de minderjarige vanaf de datum van het eerste gebruik van de site door de minderjarige. Door deze site te gebruiken, geeft u, als minderjarige tussen de 14 en 18 jaar oud, ook uw toestemming en instemming met de algemene voorwaarden en gaat u, als uw wettelijke voogd, akkoord met dit gebruik en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden vanaf de datum van het eerste gebruik van de site door de minderjarige.

Zonder afbreuk te doen aan uw rechten die door de wet worden gegarandeerd, worden deze site en alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot teksten, namen, afbeeldingen, tekeningen, logo’s, links, symbolen en andere materialen, alleen als zodanig verstrekt voor zover ze beschikbaar zijn en zonder enige garantie of goedkeuring, expliciet of impliciet. In het bijzonder garanderen wij op geen enkele manier de nauwkeurigheid of integriteit van de informatie die op deze site wordt verstrekt; We verklaren of garanderen ook niet de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site en we garanderen niet dat het gebruik van deze site ononderbroken en foutloos zal zijn of dat de site en servers die het host niet slecht functioneren of geïnfecteerd zijn met computervirussen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is BRAVO EUROPA SRL in geen geval aansprakelijk jegens enige persoon voor enig verlies of schade geleden als gevolg van het gebruik van informatie of producten die op deze site worden gepresenteerd, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of incidentele schade of enige vorm van schade als gevolg van gebruik of onvermogen om te gebruiken,  verlies van informatie of winst, hetzij contractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid op basis van nalatigheid of andere schadelijke acties die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site.

In afwijking van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

Externe links

In afwijking van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

Jurisdictie

De algemene voorwaarden die hierin worden gepresenteerd, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Roemeense wetgeving. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechtbanken in Roemenië.

Als een van deze voorwaarden onwettig, ineffectief of niet van toepassing is, vanwege de wetten van een land of land waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt deze uit deze algemene voorwaarden verwijderd. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing en blijven bindend en afdwingbaar voor de partijen.

BRAVO EUROPA SRL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door de wijzigingen online te plaatsen.

Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en / of de wijzigingen die hierin zijn aangebracht, stop dan onmiddellijk met het gebruik van deze site.