Ogólne warunki

PROSZĘ PRZECZYTAJ !

Ogólne warunki

Niniejsza strona (www.bravo-europa.eu) jest zarządzana przez BRAVO EUROPA SRL, CUI: 29327702, 55 Str. Muncii, Fundulea, 915200, Calarasi, Rumunia.

Dostęp do tej strony jest regulowany przez zasady i warunki użytkowania wyszczególnione poniżej.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa do baz danych, do niniejszej strony internetowej i jej zawartości są własnością lub są licencjonowane przez BRAVO EUROPA SRL zgodnie z obowiązującym prawem lub za zgodą posiadacza praw autorskich.

Zabrania się kopiowania, powielania, ponownego publikowania, pobierania, zamieszczania, przesyłania lub przekazywania jakiegokolwiek tekstu, obrazu, grafiki, logo, ilustracji, przycisku, symbolu lub ich wyboru lub sposobu, w jaki są one rozmieszczone, lub kodu źródłowego związanych z nimi programów do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody BRAVO EUROPA SRL lub właściciela praw autorskich.

Użytkownik nie może adaptować, modyfikować ani tworzyć żadnych materiałów lub informacji zawartych na tej stronie ani wykorzystywać ich do celów innych niż osobisty, niekomercyjny użytek. Użytkownik zgadza się korzystać z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

BRAVO EUROPA SRL zastrzega sobie prawo do wykorzystania na własny użytek wszelkich materiałów przesłanych za pośrednictwem tej strony, w tym tekstów i obrazów – zarówno na tej stronie, jak i w innej formie, w tym w celach reklamowych. BRAVO EUROPA SRL zastrzega sobie prawo do monitorowania nadesłanych materiałów i do ich modyfikowania lub odrzucania.

Ograniczenie odpowiedzialności

Staramy się podawać dokładne, kompletne i aktualne informacje. Jednak korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przedstawione tu warunki, które wchodzą w życie z chwilą pierwszego wejścia na tę witrynę. Korzystając z niniejszej witryny przez osobę niepełnoletnią poniżej 14 roku życia, użytkownik, jako jej przedstawiciel prawny, wyraża zgodę na takie korzystanie z witryny i akceptuje warunki w imieniu osoby niepełnoletniej od dnia pierwszego skorzystania z witryny przez osobę niepełnoletnią. Ponadto, korzystając z tej strony, Ty, jako osoba niepełnoletnia w wieku od 14 do 18 lat, wyrażasz zgodę i akceptujesz warunki, a Ty, jako Twój opiekun prawny, wyrażasz zgodę na takie korzystanie i zgadzasz się na przestrzeganie warunków od daty pierwszego użycia strony przez osobę niepełnoletnią.

Bez uszczerbku dla praw użytkownika gwarantowanych przez prawo, niniejsza strona i wszystkie informacje, w tym między innymi teksty, nazwy, zdjęcia, obrazy, logo, linki, symbole i wszelkie inne materiały, są udostępniane jako takie wyłącznie w zakresie, w jakim są dostępne i bez jakiejkolwiek gwarancji lub poparcia, wyraźnego lub dorozumianego. W szczególności nie gwarantujemy w żaden sposób dokładności ani integralności informacji udostępnianych na niniejszej stronie; nie deklarujemy również ani nie gwarantujemy dokładności ani kompletności informacji udostępnianych na niniejszej stronie, a także nie gwarantujemy, że korzystanie z niniejszej strony będzie przebiegało w sposób nieprzerwany i bezbłędny oraz że strona i serwery, na których się znajduje, nie działają nieprawidłowo lub nie są zainfekowane wirusami komputerowymi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo BRAVO EUROPA SRL nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z informacji lub produktów przedstawionych na tej stronie, w tym między innymi za szkody pośrednie lub przypadkowe lub wszelkiego rodzaju szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania, utraty informacji lub zysków, odpowiedzialności kontraktowej lub odpowiedzialności opartej na zaniedbaniu lub innych szkodliwych działaniach wynikających z korzystania z tej strony lub z nią związanych.

W drodze odstępstwa od wszelkich innych postanowień niniejszych warunków, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonalność lub dostępność niniejszej witryny.

Linki zewnętrzne

W drodze odstępstwa od wszelkich innych postanowień niniejszych warunków, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonalność lub dostępność tej witryny.

Właściwość sądu

Warunki przedstawione w niniejszym dokumencie podlegają prawu rumuńskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami będą podlegać decyzji właściwych sądów w Rumunii.

Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania ze względu na przepisy prawa obowiązujące w kraju lub państwach, w których niniejsze warunki mają być stosowane, zostanie ono usunięte z niniejszych warunków. Pozostałe postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące i będą nadal wiążące i wykonalne dla stron.

BRAVO EUROPA SRL zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmian w Internecie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami i/lub zmianami w nich wprowadzonymi, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z tej strony.