Politica de confidențialitate

Vă rugăm citiți!

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

BRAVO EUROPA SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul BRAVO EUROPA SRL cu sediul în Str. Muncii, nr.55, Fundulea, jud. Călărași, avand CIF RO29327702, inregistrat la registrul Comertului cu  J51/269/2014 ,respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

BRAVO EUROPA SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea BRAVO EUROPA SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-ul BRAVO EUROPA SRL etc.

In cazul in care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Menționam însă ca este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

BRAVO EUROPA SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevazute mai jos, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează BRAVO EUROPA SRL ? În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), BRAVO EUROPA SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, BRAVO EUROPA SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: Numele și prenumele, telefon/fax, e-mail, , adresa IP.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul BRAVO EUROPA SRL , nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către BRAVO EUROPA SRL , exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice ai BRAVO EUROPA SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii BRAVO EUROPA SRL , se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor BRAVO EUROPA SRL . Atunci când achiziţionaţi un produs/serviciu furnizat de BRAVO EUROPA SRL , vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii. Totodată, în calitate de vizitator al sediului BRAVO EUROPA SRL , vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către BRAVO EUROPA SRL ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării serviciilor/produselor BRAVO EUROPA SRL , persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).   

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi nici nu este justificată de un interes legitim al BRAVO EUROPA SRL ,  persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de BRAVO EUROPA SRL .

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

  • Derularea activităţii comerciale/contractuale a BRAVO EUROPA SRL ;
  • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de BRAVO EUROPA SRL ;
  • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;
  • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
  • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

 

BRAVO EUROPA SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

– Clienţii persoane fizice ai BRAVO EUROPA SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale); –

– Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai BRAVO EUROPA SRL , autorităţi/instituţii publice;

– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către BRAVO EUROPA SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de BRAVO EUROPA SRL cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile BRAVO EUROPA SRL , inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai BRAVO EUROPA SRL , cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care BRAVO EUROPA SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de BRAVO EUROPA SRL , ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea BRAVO EUROPA SRL , va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu BRAVO EUROPA SRL , dumneavoastră beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, BRAVO EUROPA SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor BRAVO EUROPA SRL , până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care BRAVO EUROPA SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către BRAVO EUROPA SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale BRAVO EUROPA SRL şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce BRAVO EUROPA SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul BRAVO EUROPA SRL . Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, BRAVO EUROPA SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată FGE, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către BRAVO EUROPA SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care BRAVO EUROPA SRL demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, BRAVO EUROPA SRL este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către BRAVO EUROPA SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de BRAVO EUROPA SRL şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, BRAVO EUROPA SRL poate:

  • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, BRAVO EUROPA SRL este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul BRAVO EUROPA SRL de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii.

Va informam ca responsabilul cu protectia datelor al BRAVO EUROPA SRL poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului BRAVO EUROPA SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului BRAVO EUROPA SRL sau utilizarea serviciilor BRAVO EUROPA SRL prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.