Privacybeleid

LEES ALSTUBLIEFT!

PRIVACYBELEID

MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

BRAVO EUROPA SRL kent het belang van uw persoonlijke gegevens en zet zich in voor de bescherming van haar privacy en veiligheid. Daarom is het belangrijk voor ons om u op een volledige en geïntegreerde manier te voorzien van de informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

De exploitant, BRAVO EUROPA SRL gevestigd in Str. Muncii, nr.55, Fundulea, Calarasi County, CIF RO29327702, geregistreerd in het handelsregister met J51 / 269/2014, respecteert de vertrouwelijkheid van alle klanten en de vertrouwelijkheid van alle bezoekers van onze website en behandelt / verwerkt de persoonlijke gegevens onder adequate technische omstandigheden en organisatorische beveiliging.

BRAVO EUROPA SRL verwerkt de persoonsgegevens die rechtstreeks van u worden ontvangen, als individu of indirect in het kader van commerciële/contractuele relaties.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld met uw toestemming, indien bewust, vrijwillig, op eigen initiatief of op verzoek van BRAVO EUROPA SRL, bijvoorbeeld via een van de gebruikte online formulieren, bijvoorbeeld het online contactformulier door u te abonneren op nieuwsbrieven (alleen nadat u ervoor hebt gekozen deze nieuwsbrieven te ontvangen) door de data in te vullen in het accountregistratieformulier op de BRAVO EUROPA SRL-website,  enz.

Als u het niet eens bent met een van de verklaringen in dit document, gebruik onze website dan niet en verstrek ons uw persoonlijke gegevens niet. We merken echter op dat sommige diensten onderworpen kunnen zijn aan het verstrekken van uw persoonlijke gegevens.

BRAVO EUROPA SRL zal uw persoonsgegevens niet verwerken, behalve voor zover nodig voor de verwezenlijking van de hieronder uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de wettelijke veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt BRAVO EUROPA SRL?

Om lopende werkzaamheden uit te voeren, inclusief het uitvoeren van contractueel werk, en om de wettelijke bepalingen af te dwingen, inclusief die over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (nationale en EU-EU-wetgeving), kan BRAVO EUROPA SRL u om bepaalde persoonsgegevens vragen. Hiervoor verwerkt BRAVO EUROPA SRL onder andere de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, telefoon/fax,

e-mail, IP-adres.

Verwerking van persoonsgegevens is elke bewerking of reeks bewerkingen die plaatsvindt op uw persoonsgegevens met geautomatiseerde of niet-automatische middelen zoals: verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, blokkeren, wissen of vernietigen.

Om toegang te krijgen tot de website van BRAVO EUROPA SRL hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wie zijn de doelgroepen?

Personen (gericht) van wie de gegevens door BRAVO EUROPE SRL kunnen worden verwerkt, uitsluitend voor de hieronder vermelde doeleinden, zijn residentiële klanten van BRAVO EUROPE SRL (huidige, voormalige of potentiële) bezoekers, het grote publiek, vertegenwoordigers / afgevaardigden daarvan, wettelijk of conventioneel.

Gevolgen van het weigeren van het verstrekken van persoonsgegevens

U, als betrokkene, moet volledige, actuele en nauwkeurige gegevens verstrekken. Om u specifieke diensten te kunnen leveren die specifiek zijn voor BRAVO EUROPA SRL, zijn persoonsgegevens vereist om dergelijke diensten te verlenen en de weigering om dergelijke gegevens te verstrekken kan ertoe leiden dat het onmogelijk is om BRAVO EUROPA SRL-diensten te leveren. Bij de aankoop van een product/dienst die door BRAVO EUROPA SRL wordt geleverd, verzamelen wij persoonsgegevens in verband met de levering van die producten/diensten. Als gast van de geregistreerde BRAVO EUROPE SRL verzamelen wij echter persoonsgegevens (beeldgegevens die worden verwerkt door videobewakingssystemen, enz.) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en huidige activiteiten (legitiem).

Door het lezen van deze bepalingen en/of het ondertekenen van een document dat persoonsgegevens aan BRAVO EUROPE SRL heeft verstrekt door het verstrekken van persoonsgegevens om diensten/producten van BRAVO EUROPE SRL te kopen, worden betrokkenen geïnformeerd en/of uitdrukkelijk toestemming gegeven (hij/zij geeft toestemming) voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (binnenlandse en EU-EU-wetgeving).

Wanneer gegevensverwerking niet langer nodig is om een product/dienst te leveren om te voldoen aan een wettelijke verplichting en niet wordt gerechtvaardigd door een legitiem belang van BRAVO EUROPE SRL, kunnen proefpersonen een dergelijke verwerking weigeren of de eerder gegeven toestemming intrekken, de weigering zal gevolgen hebben voor de toekomst. Individuen kunnen bijvoorbeeld hun toestemming voor gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden op elk moment intrekken, zonder een reden te hoeven opgeven. Nadat het verzoek tot intrekking van de toestemming is opgelost, ontvangt de betrokkene geen commerciële informatie meer over de producten / diensten die door BRAVO EUROPA SRL worden aangeboden.

 

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens?

– Het uitvoeren van de commerciële/contractuele activiteit van BRAVO EUROPA SRL;

– Facturering en inning van de waarde van de door BRAVO EUROPA SRL aangeboden diensten/producten;

– Marketing, promotie, reclame, wedstrijden, inclusief het indienen van algemene of aangepaste commerciële aanbiedingen; het ontwikkelen en verbeteren van producten/diensten;

– Het beheren van klantrelaties; communiceren met klanten / leveranciers via elk communicatiemiddel;

– Het voldoen aan de zittende wettelijke verplichtingen;

 

BRAVO EUROPA SRL zal alle bij u verzamelde informatie vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

 

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

 

De ontvangers van de gegevens kunnen zijn:

– Individuele klanten van BRAVO EUROPA SRL (huidige of potentiële), bezoekers, het grote publiek, hun vertegenwoordigers / wettelijke vertegenwoordigers, wettelijk of conventioneel (met het oog op het ontwikkelen van commerciële / contractuele relaties);

– Leveranciers, aanbieders en andere juridische entiteiten – zakelijke / contractuele partners van BRAVO EUROPA SRL, overheidsinstanties / instellingen;

– Centrale en lokale overheden, gerechtelijke autoriteiten, politie, parket (binnen de grenzen van wettelijke bepalingen en/of naar aanleiding van uitdrukkelijk geformuleerde verzoeken), bankvennootschappen, gerechtsdeurwaarders, verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, marktonderzoeksorganisaties) enz.

De privacy van persoonsgegevens wordt gewaarborgd door BRAVO EUROPA SRL en zal niet worden verstrekt aan derden anders dan die vermeld in dit document.

Verwerking van persoonsgegevens voor promotionele doeleinden (marketing)

Persoonsgegevens die door de betrokkenen worden verstrekt (zoals: voor- en achternaam, e-mailadres, faxnummer, mobiel/vast telefoonnummer) kunnen door BRAVO EUROPA SRL worden verwerkt met inachtneming van hun rechten, in het bijzonder hun recht op privacy, informatie en verzet voor de volgende doeleinden: marketing (inclusief direct marketing), wedstrijden, reclameloterijen, commerciële communicatie voor producten en diensten van BRAVO EUROPA SRL,  met inbegrip van die welke met partners zijn ontwikkeld, via alle communicatiemiddelen, met inbegrip van elektronische communicatie. Persoonlijke gegevens die door de betrokkenen worden verstrekt, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden (marketing) en voor de producten of diensten van andere partners van BRAVO EUROPA SRL, met inachtneming van de rechten van de betrokkenen. Als BRAVO EUROPA SRL van plan is uw gegevens te gebruiken voor direct marketingdoeleinden (nadat de betrokkenen hiervoor hebben gekozen), worden de betrokkenen vooraf geïnformeerd. Betrokken personen kunnen het recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door geschikte vakjes te selecteren uit de formulieren / documenten die worden gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen. Ongeacht de situatie, als u wilt dat persoonsgegevens niet langer door BRAVO EUROPA SRL worden verwerkt, kunt u u uitdrukkelijk verzoeken om te stoppen met het verwerken van gegevens van onze kant. Tegelijkertijd kunt u, wanneer u geen nieuwsbrieven of informatiemateriaal van BRAVO EUROPA SRL meer wilt ontvangen, u zich afmelden via de knop “Afmelden” of “Afmelden”.

Met betrekking tot BRAVO EUROPA SRL hebt u recht op de volgende rechten onder de toepasselijke wetgeving: het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht om gegevens te verwijderen, het recht om de verwerking te beperken, het recht op gegevensportabiliteit, het recht op verzet en het geautomatiseerde besluitvormingsproces.

Het interval van de verwerking van persoonsgegevens

Om het aangegeven doel te bereiken, zal BRAVO EUROPA SRL uw persoonsgegevens verwerken gedurende de gehele periode van de activiteiten van BRAVO EUROPA SRL, totdat de betrokkene of de wettelijke vertegenwoordiger het recht heeft om bezwaar te maken / te wissen (behalve in de situatie waarin BRAVO EUROPA SRL de gegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of een legitiem belang rechtvaardigt). Na het afsluiten van de verwerkingen van persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze werden verzameld, als de betrokkene of zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger het recht van verzet / verwijdering niet uitoefent, worden de gegevens door BRAVO EUROPA SRL gearchiveerd voor de duur van de interne procedures van BRAVO EUROPA SRL en / of worden ze vernietigd.

 

 

Welke veiligheidsmaatregelen worden gebruikt om uw gegevens te beschermen?

Om misbruik van persoonsgegevens en mogelijk misbruik te voorkomen, gebruiken we beveiligingsmethoden en -technologieën, samen met passend beleid en procedures om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Volledige veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden, kan nooit worden gegarandeerd. Hoewel BRAVO EUROPA SRL alles in het werk stelt om persoonsgegevens te beschermen, kan de veiligheid van de gegevens die naar de BRAVO EUROPA SRL-website worden verzonden, niet absoluut worden gegarandeerd. Elke gegevensoverdracht is voor risico van de betrokkenen. Zodra persoonlijke gegevens zijn ontvangen, gebruikt BRAVO EUROPA SRL strikte beveiligingsprocedures en maatregelen tegen ongeoorloofd, onwettig gebruik, vernietiging, onopzettelijk verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

Wat zijn uw rechten?

Door dit document te lezen, werden de betrokken personen geïnformeerd over hun rechten onder de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk: recht op toegang, recht op rectificatie, recht om gegevens te verwijderen, recht om de verwerking te beperken, recht op gegevensportabiliteit, recht op verzet en het geautomatiseerde individuele proces. Tegelijkertijd hebben de betrokkenen, wanneer de verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming, het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken in schriftelijke vorm gericht aan de FGE onder het toepasselijke recht zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan aan te tasten. Ook hebben de betrokkenen het recht om zich op elk moment, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing, waarbij in voorkomend geval gebruik wordt gemaakt van de afmeldfunctie die is opgenomen in het marketingmateriaal.

Voor de andere doeleinden hebben de betrokkenen het recht om zich op elk moment kosteloos te verzetten tegen het feit dat de persoonsgegevens die zij aan BRAVO EUROPA SRL verstrekken, met betrekking tot de beoogde gegevens en het beoogde doel, alleen worden verwerkt om legitieme en legitieme redenen die verband houden met zijn / haar specifieke situatie, tenzij BRAVO EUROPA SRL bewijst dat hij legitieme en dwingende redenen heeft die de verwerking rechtvaardigen en die prevaleren boven de belangen,  rechten en vrijheden van de betrokkene of dat het doel is om een recht voor de rechtbank vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. In geval van ongerechtvaardigd verzet heeft BRAVO EUROPA SRL het recht om de verwerking van de betreffende gegevens voort te zetten.

Door dit document te lezen, zijn de betrokkenen zich bewust geworden van en begrijpen ze dat de persoonlijke gegevens die aan BRAVO EUROPA SRL worden verstrekt, bepalend zijn voor de toegang tot de diensten die door BRAVO EUROPA SRL worden geleverd en / of het uitvoeren van de commerciële / contractuele activiteit.

Als de betrokkenen rechtstreeks of via hun vertegenwoordiger de bovengenoemde rechten uitoefenen, die kennelijk ongegrond, ongerechtvaardigd of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan BRAVO EUROPA SRL:

– hetzij een redelijke vergoeding te belasten, rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of communicatie, hetzij het nemen van de vereiste maatregelen;

– ofwel weigeren aan het verzoek te voldoen.

Ook als de betrokken personen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een vertegenwoordiger, hun recht op een kennelijk ongegrond, ongerechtvaardigd of buitensporig recht uitoefenen, in het bijzonder vanwege hun repetitieve karakter, heeft BRAVO EUROPA SRL het recht om het met BRAVO EUROPA LLC gesloten Contract van rechtswege als beëindigd te beschouwen, zonder enige andere formaliteit of tussenkomst van de rechtbanken, behalve voorafgaande kennisgeving.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u zich tot ons wenden met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag op de maatschappelijke zetel van het bedrijf.

Wij informeren u dat de functionaris voor gegevensbescherming van BRAVO EUROPA SRL kan worden gecontacteerd op het volgende adres: adrian.magda@gdprservicii.ro

De betrokkenen krijgen ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om een rechtsmiddel in te stellen.

Deze bepalingen kunnen onderhevig zijn aan incidentele wijzigingen / updates. We raden u aan om de BRAVO EUROPA SRL-website elke keer dat u deze gebruikt te controleren, zodat u er altijd over op de hoogte bent. Door de website van BRAVO EUROPA SRL te bezoeken of de diensten van BRAVO EUROPA SRL via de website te gebruiken, worden de nieuwe bepalingen na de wijzigingen als aanvaard beschouwd.