Privacy Policy

PLEASE READ !

Privacy Policy

Obchodní společnost

Bravo Europa s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, 664 91 Ivančice

IČ: 292 87 863, DIČ: CZ29287863

zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71095

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těmito informacemi o zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o způsobu a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a předložili vysvětlení o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje zpracováváme vždy zodpovědně, pečlivě a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) a dalších obecně závazných právních předpisů. Na ochranu integrity a zabezpečení Vašich osobních údajů budou použity nejmodernější profesionální standardy.

 

  1. SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce odpovědným za zpracovávání Vašich osobních údajů je obchodní společnost Bravo Europa s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, 664 91 Ivančice, IČ: 292 87 863, DIČ: CZ29287863, zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71095 (dále jen jako „Společnost“).

 

  1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Pokud nebude dohodnuto jinak, bude Společnost zpracovávat pouze osobní údaje požadované v souvislosti s naším obchodním vztahem, popř. které jsou nezbytné k přijetí opatření před vznikem smlouvy, dále pak plnění právní povinnosti Společnosti a oprávněného zájmu Společnosti. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, název společnosti, pod jejímž jménem vystupujete, Vaše pracovní zařazení a pozici, adresu, telefonní číslo, e-mail a další kontaktní údaje, Váš podpis, informace o Vaší obchodní činnosti, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu Vaší podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených, platební údaje, zejména číslo účtu a platební údaje, a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o Vaší obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti mezi Vámi a Společností.

 

  1. ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ A POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při zahájení obchodní komunikace, Vaší účastí ve výběrovém řízení nebo poptávkovém řízení Společnosti, případně přijetím objednávky Společností, předáním nabídky za účelem případného budoucího obchodu z Vaší strany, Vaší nabídky jako uchazeče o zaměstnání či jiným obvyklým způsobem.

Nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR čl. 9., vyjma údajů nezbytných pro plnění pracovněprávních povinností. Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu nařízení GDPR čl. 22.

  1. DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu, k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků z obchodního vztahu vyplývajících a rovněž k jejich ukončení a vzniku budoucího pracovněprávního vztahu. Dále ke splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a celní, a k ochraně práv a oprávněných zájmů Společnosti, zejména pak k uplatnění práva za vady, k reklamaci, či obhajobě nároku a práv Společnosti.

 

 

  1. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje bude Společnost uchovávat a zpracovávat v rámci Evropské unie, popř. Evropského hospodářského prostoru a nebudou tak předány do jakékoliv třetí země a ani žádné mezinárodní organizaci.

 

  1. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍ OSOBĚ

Vaše osobní údaje mohou být předány na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ke zpracování třetí osobě poskytující Společnosti nezbytné služby (advokát, projektant, zhotovitel apod.) pouze za účelem řádného plnění smluvního vztahu popř. plnění zákonných povinností Společností (účetní, banka).

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

  1. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu možnosti uplatnění práv ze smluvního vztahu. V případě, že jsou Vaše osobní údaje obsaženy v dokumentech nezbytných pro daňové a/nebo celní či obdobné účely, v souvislosti s nimiž podléhají, nebo mohou podléhat kontrole orgánů veřejní správy, potom Vaše osobní údaje uchováváme po dobu možnosti takovéto kontroly, obvykle po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu a práv Společnosti z tohoto vztahu plynoucí.

 

  1. VAŠE PRÁVA V SOUVILOSTI SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle GDPR. Zejména máte právo požádat Společnost o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopii osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. Pokud byste chtěli předat Vaše osobní údaje jinému správci, poskytneme Vám osobní údaje, které jste nám poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky ve strojově čitelném přenosném formátu, zdarma. Rovněž máte právo požádat nás o opravu nebo odstranění všech informací, které považujete za nepřesné. V případě, že se rozhodnete některé ze shora uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno, příjmení, kontaktní údaje a datum narození jako důkaz totožnosti na e-mailovou adresu uvedenou níže. Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečný důkaz totožnosti. Budeme-li mít i přesto pochybnosti o Vaší totožnosti, vyhrazujeme si právo odepřít vyřízení Vaší žádosti. Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese níže. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatiti u Společnosti písemně na e-mail: ochranadat@bravo.eu.

Bravo Europa s.r.o.