Polityka prywatności

PROSZĘ PRZECZYTAJ !

Polityka prywatności

Strona internetowa: www.bravo-europa.eu

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i użytkowników są dla nas najwyższym priorytetem. Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (“GDPR”) oraz obowiązujących krajowych przepisów dotyczących ochrony danych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera wyjaśnienia dotyczące informacji (w tym danych osobowych), które przetwarzamy podczas wizyty użytkownika i korzystania przez niego z naszej wyżej wymienionej oferty internetowej (“Witryna”).

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Osobą prawnie odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Bravo Europa, s.r.o., Pod Rénou 1609/1, 664 91 Ivančice, nr ID: 292 87 863, office.cz@bravo.eu. Jeśli w Polityce prywatności znajdują się odniesienia takie jak “my”, “nasz” lub “nas”, zawsze dotyczą one powyższej firmy.

Z inspektorem ochrony danych można się również skontaktować za pomocą wyżej wymienionej metody pod adresem ochranadat@bravo.eu.

 1. Jakimi zasadami się kierujemy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrazisz na to zgodę. Dotyczy to również przetwarzania danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych.

Niniejsza Witryna może również rejestrować / gromadzić informacje, które same w sobie nie pozwalają nam na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat użytkownika. W niektórych przypadkach, w szczególności w połączeniu z innymi danymi, informacje te mogą jednak zostać uznane za “dane osobowe” dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto na niniejszej Witrynie możemy również rejestrować / gromadzić informacje, na podstawie których nie możemy bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika; na przykład w przypadku gromadzenia informacji o wszystkich użytkownikach niniejszej witryny.

III. Jakie dane są przez nas przetwarzane?

Użytkownik ma dostęp do naszej Witryny bez konieczności bezpośredniego wprowadzania danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail). Nawet w takim przypadku musimy uzyskiwać, gromadzić i przechowywać pewne dane, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do naszej Witryny.

Jakie dane osobowe przetwarza BRAVO EUROPA SRL?

W celu prowadzenia bieżącej pracy, w tym wykonywania pracy kontraktowej oraz egzekwowania przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (prawo krajowe i UE-UE ) BRAVO EUROPA SRL może poprosić Cię o pewne dane osobowe. W tym celu BRAVO EUROPA SRL będzie przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon/fax, e-mail, adres IP.

Przetwarzanie danych osobowych to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nieautomatyczny, taki jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wyodrębnianie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję , rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

Aby uzyskać dostęp do strony internetowej BRAVO EUROPA SRL, nie musisz podawać nam żadnych danych osobowych.

Kim są osoby docelowe?

Osoby (docelowe), których dane mogą być przetwarzane przez BRAVO EUROPE SRL, wyłącznie w celach określonych poniżej, to klienci indywidualni BRAVO EUROPE SRL (obecni, byli lub potencjalni) odwiedzający BRAVO EUROPE SRL, ogół społeczeństwa, ich przedstawiciele / pełnomocnicy, legalni lub konwencjonalni.

Konsekwencje odmowy podania danych osobowych

Jako osoba, której dane dotyczą, musisz podać kompletne, aktualne i dokładne dane. W celu umożliwienia świadczenia Państwu określonych usług specyficznych dla BRAVO EUROPA SRL do świadczenia tych usług wymagane będą dane osobowe, a odmowa ich podania może skutkować niemożnością świadczenia usług BRAVO EUROPA SRL. Kupując produkt/usługę BRAVO EUROPA SRL zbieramy dane osobowe w związku ze świadczeniem tych produktów/usług. Jednak jako gość zarejestrowanego BRAVO EUROPE SRL zbieramy dane osobowe (dane obrazu przetwarzane przez systemy nadzoru wideo itp.) w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i bieżącej działalności (uzasadnionej).

Poprzez zapoznanie się z niniejszymi postanowieniami i/lub podpisanie jakiegokolwiek dokumentu, który przekazał dane osobowe BRAVO EUROPE SRL razy poprzez podanie danych osobowych w celu zakupu usług/produktów BRAVO EUROPE SRL, podmioty są informowane i/lub wyrażają wyraźną zgodę (wyraża zgodę) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (prawo krajowe i prawo UE-UE).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do dostarczenia produktu/usługi do wypełnienia obowiązku prawnego i nie jest uzasadnione prawnie uzasadnionym interesem BRAVO EUROPE SRL, podmioty mogą odmówić takiego przetwarzania lub mogą cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę, odmowa będzie miała skutki dla przyszłość. Na przykład Osoby fizyczne mogą wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie i bez konieczności podawania przyczyny. Po rozpatrzeniu wniosku o wycofanie zgody osoba, której dane dotyczą, nie będzie już otrzymywać informacji handlowych dotyczących produktów/usług oferowanych przez BRAVO EUROPA SRL

 1. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 2. Przetwarzanie danych osobowych lub informacji zawartych w plikach logowania ma miejsce w celu umożliwienia Państwu korzystania z naszej Strony internetowej; odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR w celu utrzymania naszego uzasadnionego interesu w funkcjonowaniu naszej Strony internetowej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych zebranych za pomocą plików cookie (w tym usług analizy strony internetowej Google Analytics) i pseudonimowych profili użytkowników odbywa się w celach reklamowych, w celach badania rynku oraz w celu ułożenia strony internetowej zgodnie z naszymi potrzebami na podstawie art. 6 (1) (f) GDPR w celu utrzymania naszego uzasadnionego interesu w działaniu naszej Strony internetowej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ofert informacyjnych i doradczych odbywa się w celu przetwarzania wybranych przez Ciebie ofert lub w przypadku biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną w celu rejestracji subskrypcji biuletynów i ich wysyłania. Przetwarzanie to odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. Przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych do przetwarzania Twoich próśb za pomocą którejkolwiek z metod wymienionych na naszej Stronie Internetowej odbywa się zawsze na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych zgodnie z art. 6 (1) (a) (f) Rozporządzenia. Jeśli Twoje zapytanie dotyczy zawarcia umowy lub ustaleń przedumownych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Należy pamiętać, że udzieloną nam zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, np. poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w każdym z naszych biuletynów lub poprzez powiadomienie wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na jeden ze sposobów kontaktu wymienionych na pierwszej stronie niniejszej Polityki prywatności.
 5. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub jeśli zarejestrujesz się jako użytkownik lub założysz konto klienta, przetwarzamy dane osobowe uzyskane w tym kontekście w celu realizacji umów zawartych z Tobą zgodnie z art. 6 (1) (b) GDPR.
 6. Możemy również przetwarzać dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem z naszej Witryny w celu wypełnienia wiążących nas zobowiązań prawnych i odpowiedzialności; odbywa się to zgodnie z art. 6 (1) (c) GDPR.
 7. Jeśli to konieczne, oprócz powyższych celów, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich; odbywa się to zgodnie z art. 6 (1) (f) GDPR. Nasze uzasadnione interesy obejmują:
 8. a) Zgłaszanie i dochodzenie roszczeń prawnych oraz obrona w sporach prawnych;
 9. b) zapobieganie i wykrywanie przestępstw; oraz
 10. c) zarządzanie i dalszy rozwój naszej działalności biznesowej i handlowej, w tym zarządzanie ryzykiem.
 1. Czy jestem zobowiązany do podania swoich danych osobowych?

Wszelkie dane osobowe wymagane do rejestracji w celu subskrypcji naszych biuletynów, przedstawienia ofert informacyjnych i doradczych, składania zamówień online, rejestracji jako użytkownik lub otwarcia konta klienta są oznaczone jako dane obowiązkowe w odpowiedniej części Witryny (np. w formularzu online); bez podania wymaganych informacji nie możemy pozwolić Ci na korzystanie z odpowiednich funkcji.

Jeżeli zażądamy od Ciebie dodatkowych danych osobowych i uzyskamy je od Ciebie, poinformujemy Cię przy składaniu stosownego żądania, czy podanie tych informacji jest wymagane na podstawie obowiązku prawnego, czy też jest niezbędne do zawarcia umowy. Zazwyczaj wskazujemy przy tym dane osobowe, których podanie jest dobrowolne i które nie są konieczne do wypełnienia powyższych obowiązków prawnych lub nie są konieczne do zawarcia umowy.

 1. Kto będzie miał dostęp do moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na ogół w ramach naszej Spółki. W zależności od rodzaju danych osobowych, dostęp do nich mają tylko niektóre działy/jednostki organizacyjne. Są to w szczególności działy specjalistyczne zajmujące się udostępnianiem naszej oferty cyfrowej (np. stron internetowych) oraz dział IT. Ze względu na koncepcję wykonywania zadań i upoważnień, dostęp w ramach naszej Firmy jest ograniczony do funkcji i zakresu niezbędnego do przetwarzania w określonym celu.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy przekazywać dane osobowe użytkownika osobom trzecim spoza naszej Firmy. Tymi odbiorcami zewnętrznymi mogą być w szczególności:

– Spółki stowarzyszone w ramach Grupy Bravo Holding GmbH, którym przekazujemy dane osobowe w celu przetwarzania analiz danych lub innych prac administracyjnych, a także w celach marketingowych (np. wysyłanie wiadomości e-mail, organizowanie ankiet marketingowych itp;)

– Naszym autoryzowanym usługodawcom, którzy świadczą nam usługi na specjalnej podstawie umownej, co może obejmować przetwarzanie danych osobowych, a także podwykonawcom naszych usługodawców zaangażowanym za naszą zgodą;

– Podmiotom niepublicznym i publicznym, jeżeli jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i obowiązków.

VII. Czy stosuje się zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

W związku z funkcjonowaniem naszej Witryny nie stosujemy żadnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 GDPR. Jeśli w indywidualnych przypadkach zechcemy zastosować jakiekolwiek procedury tego typu, poinformujemy Cię o tym osobno w wymaganym prawem zakresie

VIII. Czy dane osobowe są przesyłane poza UE / Europejski Obszar Gospodarczy?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zasadniczo na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jedynie w związku z zaangażowaniem dostawców usług analityki internetowej informacje mogą być przesyłane do odbiorców w tzw. państwach trzecich. “Kraje trzecie” oznaczają kraje spoza Unii Europejskiej lub państwa niebędące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w których nie można oczekiwać poziomu ochrony danych osobowych porównywalnego z poziomem ochrony w Unii Europejskiej.

Jeżeli przekazywane informacje zawierają również dane osobowe, wówczas przed ich przekazaniem zapewniamy, że w danym kraju trzecim lub u odbiorcy w krajach trzecich zagwarantowana jest odpowiednia ochrona danych osobowych. Może to wynikać w szczególności z tzw. “Decyzji o odpowiedniej ochronie” Komisji Europejskiej, która przewiduje ogólną odpowiednią ochronę danych osobowych dla danego państwa trzeciego. Standardowe klauzule umowne UE” uzgodnione z odbiorcą lub, w przypadku odbiorcy w USA, na podstawie zasad tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Na żądanie chętnie udzielimy dalszych informacji na temat odpowiednich i uzasadnionych gwarancji zapewniających właściwą ochronę danych osobowych; niezbędne dane kontaktowe można znaleźć na początku niniejszej Polityki prywatności. Informacje na temat uczestników Tarczy Prywatności UE-USA można również znaleźć pod adresem www.privacyshield.gov/list.

 1. Interwał przetwarzania danych osobowych

Aby osiągnąć zamierzony cel, BRAVO EUROPA SRL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres działalności BRAVO EUROPA SRL, aż osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo do wniesienia sprzeciwu / usunięcia (za wyjątkiem sytuacji, w której BRAVO EUROPA SRL przetwarza dane na podstawie obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu). Po zakończeniu operacji przetwarzania danych osobowych w celu, dla którego zostały zebrane, jeżeli osoba, której dane dotyczą lub jej przedstawiciel ustawowy nie skorzysta z prawa do sprzeciwu / usunięcia, dane będą archiwizowane przez BRAVO EUROPA SRL przez okres wewnętrzne procedury BRAVO EUROPA SRL i/lub zostaną zniszczone

 1. Jakie prawa mi przysługują?

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

– Do informacji o danych osobowych przetwarzanych na Twój temat zgodnie z art. 15 GDPR;

– żądania poprawienia nieprawidłowych i niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR 16 GDPR;

– do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR 17 GDPR;

– ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 GDPR. 18 GDPR;

– możliwości przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 GDPR; oraz 20 GDPR; oraz

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa osoby zgodnie z art. 21 GDPR. 21 GDPR.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z jednego z kanałów kontaktowych wymienionych na początku niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych zgodnie z art. 77 GDPR.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Bravo Europa s.r.o.